Q群交易说明
1.标注赠送群主号的,连同群主号码一起赠送,客户可自行七天后转移。
2.标注七天好友的,需加群主七天后转群(腾讯官方规定)
3.单个QQ号码上多个群的,如要群主号需一起购买。
4.提示:禁止违法使用!!!!
 
顶级群
255555----加好友七天转----24000元
 
处理区(A区)
1423474--1423156----送十位群主号----330元 2个七群 附送2012年9群3个
9934711--9934755----送单太群主号----330元 2个七群
5288754--5374034----送十位群主号----320元 2个七群
5499667--5506341----送十位群主号----320元 2个七群  附送2012年9群3个
4899098--4901294----送十位群主号----320元 2个七群  附送2012年9群2个
6800426--60051718---送十位群主号----190元 1个七群 1个八群
5475012--5478568--65076631---送十位群主号----320元 2个七群 1个八群  附送2012年9群2个
4657849--10973948--18540114--送十位群主号----180元 1个七群 2个八群  附送2012年9群2个
5654433----送单太群主号----1670元
1132747----送十位群主号----190元  附送2013年九群4个
1523081--49972413---送十位群主号----210元 1个七群 1个八群 附送2013年9群2个
2653831--71624738---送十位群主号----190元 1个七群 1个八群 附送2013年9群1个
2010973--73182436--43376919---送十位群主号----210元 1个七群 2个八群 附送2013年9群2个110628----送单太群主号----950元
 
6位QQ群A单
112383----送单太群主号----1320元
237226----送单太群主号----1040元
744157----送单太群主号----810元
809625----送单太群主号----1040元
886732----送单太群主号----1180元
6位QQ群B单
100481----2080元----加好友七天转群----带小号加30元
100770----3480元----加好友七天转群----带小号加30元
100919----3060元----加好友七天转群----带小号加30元
105908----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
107833----1110元----加好友七天转群----带小号加30元
108369----1110元----加好友七天转群----带小号加30元
108572----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
111414----4170元----加好友七天转群----带小号加30元
111828----3480元----加好友七天转群----带小号加30元
111906----2780元----加好友七天转群----带小号加30元
119331----1530元----加好友七天转群----带小号加30元
155090----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
159727----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
161412----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
168357----1390元----加好友七天转群----带小号加30元
168792----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
169738----940元----加好友七天转群----带小号加30元
172132----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
185385----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
201205----1670元----加好友七天转群----带小号加30元
203803----1530元----加好友七天转群----带小号加30元
205888----6260元----加好友七天转群----带小号加30元
207620----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
208987----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
220442----1110元----加好友七天转群----带小号加30元
222302----2920元----加好友七天转群----带小号加30元
222340----2290元----加好友七天转群----带小号加30元
222916----2780元----加好友七天转群----带小号加30元
223000----4170元----加好友七天转群----带小号加30元
226653----1740元----加好友七天转群----带小号加30元
226698----1740元----加好友七天转群----带小号加30元
239987----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
243424----1740元----加好友七天转群----带小号加30元
253625----970元----加好友七天转群----带小号加30元
268316----940元----加好友七天转群----带小号加30元
286865----1360元----加好友七天转群----带小号加30元
292797----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
293332----2150元----加好友七天转群----带小号加30元
298929----2220元----加好友七天转群----带小号加30元
302932----940元----加好友七天转群----带小号加30元
311990----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
312316----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
312812----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
313513----1670元----加好友七天转群----带小号加30元
316232----940元----加好友七天转群----带小号加30元
316516----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
316860----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
323250----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
323251----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
325395----1360元----加好友七天转群----带小号加30元
326267----1390元----加好友七天转群----带小号加30元
333780----2780元----加好友七天转群----带小号加30元
334177----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
334482----2080元----加好友七天转群----带小号加30元
335676----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
338873----1880元----加好友七天转群----带小号加30元
339733----2290元----加好友七天转群----带小号加30元
352527----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
355088----1740元----加好友七天转群----带小号加30元
355168----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
356661----1920元----加好友七天转群----带小号加30元
357735----2220元----加好友七天转群----带小号加30元
358582----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
359111----2780元----加好友七天转群----带小号加30元
361834----760元----加好友七天转群----带小号加30元
362500----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
365436----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
365883----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
370061----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
371727----1220元----加好友七天转群----带小号加30元
373266----1080元----加好友七天转群----带小号加30元
376543----3060元----加好友七天转群----带小号加30元
377220----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
383831----2570元----加好友七天转群----带小号加30元
387093----940元----加好友七天转群----带小号加30元
387711----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
390922----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
393700----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
400154----1920元----加好友七天转群----带小号加30元
400407----2570元----加好友七天转群----带小号加30元
400980----2290元----加好友七天转群----带小号加30元
421428----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
422294----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
422443----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
442558----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
443955----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
444814----2080元----加好友七天转群----带小号加30元
447446----2290元----加好友七天转群----带小号加30元
448443----1740元----加好友七天转群----带小号加30元
455889----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
476746----940元----加好友七天转群----带小号加30元
490079----830元----加好友七天转群----带小号加30元
500651----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
506959----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
508378----940元----加好友七天转群----带小号加30元
516216----1530元----加好友七天转群----带小号加30元
528285----2080元----加好友七天转群----带小号加30元
535321----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
535939----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
537337----1530元----加好友七天转群----带小号加30元
537533----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
538518----1810元----加好友七天转群----带小号加30元
542541----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
544044----1670元----加好友七天转群----带小号加30元
545577----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
546222----2570元----加好友七天转群----带小号加30元
546566----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
550334----1110元----加好友七天转群----带小号加30元
554473----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
555181----3480元----加好友七天转群----带小号加30元
555462----2290元----加好友七天转群----带小号加30元
555711----3480元----加好友七天转群----带小号加30元
556229----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
557600----1740元----加好友七天转群----带小号加30元
557727----1880元----加好友七天转群----带小号加30元
558115----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
562686----1220元----加好友七天转群----带小号加30元
565697----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
566227----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
567711----1880元----加好友七天转群----带小号加30元
567717----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
572728----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
575587----1110元----加好友七天转群----带小号加30元
575754----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
580606----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
581186----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
583283----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
584587----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
585863----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
595030----1220元----加好友七天转群----带小号加30元
601000----4170元----加好友七天转群----带小号加30元
601871----940元----加好友七天转群----带小号加30元
611774----1110元----加好友七天转群----带小号加30元
619132----940元----加好友七天转群----带小号加30元
619510----940元----加好友七天转群----带小号加30元
625629----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
626860----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
628792----940元----加好友七天转群----带小号加30元
629205----940元----加好友七天转群----带小号加30元
630095----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
631569----940元----加好友七天转群----带小号加30元
636357----1460元----加好友七天转群----带小号加30元
637692----940元----加好友七天转群----带小号加30元
646545----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
659999----9450元----加好友七天转群----带小号加30元
678012----3200元----加好友七天转群----带小号加30元
679977----1880元----加好友七天转群----带小号加30元
698761----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
727226----1670元----加好友七天转群----带小号加30元
732320----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
733711----2290元----加好友七天转群----带小号加30元
733887----2080元----加好友七天转群----带小号加30元
735987----1040元----加好友七天转群----带小号加30元
738386----1360元----加好友七天转群----带小号加30元
739392----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
757375----2220元----加好友七天转群----带小号加30元
757757----9730元----加好友七天转群----带小号加30元
758258----1880元----加好友七天转群----带小号加30元
759756----1530元----加好友七天转群----带小号加30元
765417----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
767663----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
771271----1640元----加好友七天转群----带小号加30元
772727----5420元----加好友七天转群----带小号加30元
774168----1080元----加好友七天转群----带小号加30元
777995----3610元----加好友七天转群----带小号加30元
785755----1530元----加好友七天转群----带小号加30元
811009----1740元----加好友七天转群----带小号加30元
811022----1600元----加好友七天转群----带小号加30元
815557----2080元----加好友七天转群----带小号加30元
825208----1320元----加好友七天转群----带小号加30元
825832----970元----加好友七天转群----带小号加30元
829329----1530元----加好友七天转群----带小号加30元
829826----1670元----加好友七天转群----带小号加30元
852078----1180元----加好友七天转群----带小号加30元
871714----970元----加好友七天转群----带小号加30元
872828----2080元----加好友七天转群----带小号加30元
883837----1500元----加好友七天转群----带小号加30元
888006----5280元----加好友七天转群----带小号加30元
888342----3060元----加好友七天转群----带小号加30元
912512----1530元----加好友七天转群----带小号加30元
915158----2150元----加好友七天转群----带小号加30元
952957----1670元----加好友七天转群----带小号加30元
966772----1740元----加好友七天转群----带小号加30元
967052----940元----加好友七天转群----带小号加30元
993659----1080元----加好友七天转群----带小号加30元
999652----3200元----加好友七天转群----带小号加30元
 
7位QQ群A单
1036167----送十位群主号----210元  附送2013年九群4个
1059763----送十位群主号----210元  附送2013年九群4个
1209579----送单太群主号----210元
1278291----送单太群主号----200元
1290872----送十位群主号----210元  附送2013年九群4个
1326294----送单太群主号----190元
1340637----送单太群主号----180元
1342725----送单太群主号----180元
1345257----送单太群主号----180元
1364758----送单太群主号----180元
1432776----送单太群主号----180元
1461531----送单太群主号----180元
1613341----送单太群主号----180元
1711177----送单太群主号----2500元
1714419----送单太群主号----180元
1729648----送单太群主号----180元
1840063----送单太群主号----190元
2029681----送单太群主号----200元
2032186----送单太群主号----210元
2064587----送单太群主号----170元
2064602----送单太群主号----170元
2087354----送单太群主号----170元
2304710----送单太群主号----170元
2335607----送十位群主号----210元  附送2012年九群4个
2360671----送单太群主号----190元
2384557----送单太群主号----170元
2468494----送单太群主号----170元
2471252----送单太群主号----170元
2482695----送单太群主号----170元
2519015----送单太群主号----190元
2635831----送单太群主号----190元
2731526----送单太群主号----190元
2767506----送单太群主号----190元
2896964----送单太群主号----170元
2939487----送单太群主号----170元
2947325----送单太群主号----170元
2948590----送单太群主号----170元
3076825----送单太群主号----190元
3117257----送单太群主号----190元
3171079----送十位群主号----210元  附送2013年九群4个
3249274----送单太群主号----170元
3249686----送单太群主号----170元
3321596----送单太群主号----210元
3343562----送单太群主号----170元
3349113----送单太群主号----170元
3353470----送单太群主号----170元
3389316----送单太群主号----190元
3461964----送单太群主号----170元
3465255----送单太群主号----180元
3468146----送单太群主号----170元
3479460----送单太群主号----170元
3502467----送单太群主号----170元
3521945----送单太群主号----170元
3547122----送单太群主号----170元
3698756----送单太群主号----210元
3730604----送单太群主号----190元
3754439----送单太群主号----170元
3761651----送单太群主号----210元
3821076----送十位群主号----210元  附送2012年九群2个
3837754----送单太群主号----180元
3839405----送单太群主号----180元
3871094----送单太群主号----170元
3875710----送单太群主号----190元
3907647----送单太群主号----170元
3914574----送单太群主号----170元
3984014----送单太群主号----170元
4039466----送单太群主号----170元
4061709----送单太群主号----170元
4092917----送单太群主号----170元
4113829----送单太群主号----170元
4272473----送单太群主号----170元
4341595----送单太群主号----170元
4518135----送单太群主号----170元
4588478----送单太群主号----170元
4593458----送单太群主号----170元
4657812----送单太群主号----170元
4693890----送单太群主号----170元
4711057----送单太群主号----170元
4746227----送单太群主号----170元
4759313----送单太群主号----170元
4814955----送单太群主号----170元
4828045----送单太群主号----170元
4830798----送单太群主号----170元
4835600----送单太群主号----170元
4836330----送单太群主号----170元
4911895----送单太群主号----170元
4913178----送单太群主号----170元
4955654----送单太群主号----170元
4967843----送单太群主号----170元
4998110----送单太群主号----170元
5043669----送单太群主号----170元
5152855----送单太群主号----210元
5187031----送单太群主号----190元
5238597----送单太群主号----190元
5266957----送单太群主号----190元
5346936----送单太群主号----170元
5380252----送单太群主号----190元
5386968----送单太群主号----200元
5437516----送单太群主号----180元
5439119----送单太群主号----180元
5453414----送单太群主号----210元
5486817----送单太群主号----180元
5489563----送单太群主号----180元
5490147----送单太群主号----180元
5556778----送单太群主号----1810元
5564070----送单太群主号----180元
5601934----送单太群主号----180元
5651357----送单太群主号----190元
5732804----送单太群主号----180元
5770671----送单太群主号----190元
5845804----送单太群主号----180元
5863825----送十位群主号----210元  附送2012年九群4个
5894201----送单太群主号----180元
5927249----送单太群主号----180元
5978149----送单太群主号----180元
6035440----送单太群主号----180元
6036707----送单太群主号----190元
6087238----送单太群主号----190元
6139707----送单太群主号----190元
6167038----送单太群主号----190元
6311985----送单太群主号----190元
6318703----送单太群主号----190元
6346292----送单太群主号----180元
6455169----送单太群主号----180元
6557467----送单太群主号----180元
6582635----送单太群主号----210元
6719158----送单太群主号----190元
6743798----送单太群主号----180元
6762175----送单太群主号----210元
6791170----送单太群主号----210元
6908745----送单太群主号----180元
7183597----送单太群主号----190元
7216095----送单太群主号----190元
7242580----送单太群主号----180元
7253286----送单太群主号----190元
7320741----送单太群主号----180元
7361601----送单太群主号----190元
7401244----送单太群主号----180元
7403822----送单太群主号----180元
7467725----送单太群主号----180元
7469101----送单太群主号----180元
7557757----送单太群主号----2430元
7574956----送单太群主号----180元
7611435----送单太群主号----180元
7611637----送单太群主号----210元
7629861----送单太群主号----190元
7791372----送单太群主号----190元
7820262----送单太群主号----210元
7878035----送单太群主号----390元
7904919----送单太群主号----180元
7919307----送单太群主号----190元
7984474----送单太群主号----180元
7994360----送单太群主号----180元
8000927----送单太群主号----2210元
8022042----送单太群主号----190元
8023357----送单太群主号----190元
8037748----送单太群主号----180元
8203471----送单太群主号----180元
8214900----送单太群主号----190元
8264830----送单太群主号----180元
8273749----送单太群主号----180元
8341026----送单太群主号----180元
8349442----送单太群主号----180元
8453656----送单太群主号----180元
8529443----送单太群主号----180元
8572546----送单太群主号----180元
8634879----送单太群主号----180元
8656747----送单太群主号----190元
8674842----送单太群主号----180元
8721415----送单太群主号----180元
8732454----送单太群主号----180元
8734586----送单太群主号----180元
8751946----送单太群主号----180元
8785906----送单太群主号----200元
8913699----送单太群主号----210元
8931623----送单太群主号----190元
8984953----送单太群主号----180元
9065893----送单太群主号----190元
9126561----送单太群主号----200元
9128197----送单太群主号----190元
9143931----送单太群主号----180元
9214093----送单太群主号----180元
9238231----送单太群主号----210元
9238387----送单太群主号----210元
9274807----送单太群主号----180元
9328373----送单太群主号----190元
9423427----送单太群主号----180元
9436340----送单太群主号----180元
9446913----送单太群主号----180元
9450595----送单太群主号----180元
9491427----送单太群主号----180元
9496137----送单太群主号----180元
9523439----送单太群主号----180元
9542912----送单太群主号----180元
9669040----送单太群主号----190元
9725926----送单太群主号----210元
9729414----送单太群主号----180元
9747504----送单太群主号----180元
9753516----送单太群主号----190元
9760106----送单太群主号----200元
9783631----送单太群主号----190元
9798429----送单太群主号----180元
9822147----送单太群主号----180元
9904242----送单太群主号----210元
9942743----送单太群主号----180元
9954768----送单太群主号----180元
9960461----送单太群主号----180元
 
7位QQ群B单
1006968----620元----加好友七天转群----带小号加30元
1108951----120元----加好友七天转群----带小号加30元
1111208----1810元----加好友七天转群----带小号加30元
1111688----2780元----加好友七天转群----带小号加30元
1115272----530元----加好友七天转群----带小号加30元
1119992----2290元----加好友七天转群----带小号加30元
1591703----140元----加好友七天转群----带小号加30元
1616790----170元----加好友七天转群----带小号加30元
1737888----1110元----加好友七天转群----带小号加30元
1925777----530元----加好友七天转群----带小号加30元
2016995----170元----加好友七天转群----带小号加30元
2855571----210元----加好友七天转群----带小号加30元
3028973----120元----加好友七天转群----带小号加30元
3028977----120元----加好友七天转群----带小号加30元
3203982----120元----加好友七天转群----带小号加30元
3308783----140元----加好友七天转群----带小号加30元
3336654----420元----加好友七天转群----带小号加30元
3336728----390元----加好友七天转群----带小号加30元
3388888----18070元----加好友七天转群----带小号加30元
3925593----120元----加好友七天转群----带小号加30元
4730000----2080元----加好友七天转群----带小号加30元
4738888----2080元----加好友七天转群----带小号加30元
5000495----620元----加好友七天转群----带小号加30元
5500033----1880元----加好友七天转群----带小号加30元
5520502----620元----加好友七天转群----带小号加30元
5675225----210元----加好友七天转群----带小号加30元
5675327----140元----加好友七天转群----带小号加30元
5759363----140元----加好友七天转群----带小号加30元
5812809----120元----加好友七天转群----带小号加30元
5968887----390元----加好友七天转群----带小号加30元
6016596----120元----加好友七天转群----带小号加30元
6016737----120元----加好友七天转群----带小号加30元
6016756----120元----加好友七天转群----带小号加30元
6367700----250元----加好友七天转群----带小号加30元
6468888----3200元----加好友七天转群----带小号加30元
6549876----1880元----加好友七天转群----带小号加30元
6565566----2570元----加好友七天转群----带小号加30元
7202225----390元----加好友七天转群----带小号加30元
7267006----120元----加好友七天转群----带小号加30元
7286837----120元----加好友七天转群----带小号加30元
7962888----940元----加好友七天转群----带小号加30元
8000073----2360元----加好友七天转群----带小号加30元
8007805----490元----加好友七天转群----带小号加30元
8265589----120元----加好友七天转群----带小号加30元
8265669----120元----加好友七天转群----带小号加30元
8818180----620元----加好友七天转群----带小号加30元
8882213----810元----加好友七天转群----带小号加30元
8884088----1880元----加好友七天转群----带小号加30元
8888242----2220元----加好友七天转群----带小号加30元
8888328----2780元----加好友七天转群----带小号加30元
8888653----2500元----加好友七天转群----带小号加30元
8899477----560元----加好友七天转群----带小号加30元
9446653----120元----加好友七天转群----带小号加30元
9554855----120元----加好友七天转群----带小号加30元
9600288----170元----加好友七天转群----带小号加30元
9902235----170元----加好友七天转群----带小号加30元
9992225----2290元----加好友七天转群----带小号加30元
9999232----2220元----加好友七天转群----带小号加30元
 
7位QQ群C单
1092014----送群主小号|秒转手机----320元
1465298----送群主小号|秒转手机----230元
1623437----送群主小号|秒转手机----260元
2014545----送群主小号|秒转手机----430元
2247234----送群主小号|秒转手机----330元
2402678----送群主小号|秒转手机----290元
2452874----送群主小号|秒转手机----230元
2452890----送群主小号|秒转手机----230元
2453406----送群主小号|秒转手机----230元
2467271----送群主小号|秒转手机----250元
2478682----送群主小号|秒转手机----230元
2519574----送群主小号|秒转手机----230元
2583894----送群主小号|秒转手机----230元
2586754----送群主小号|秒转手机----230元
2659584----送群主小号|秒转手机----230元
2755494----送群主小号|秒转手机----230元
2865447----送群主小号|秒转手机----260元
3114584----送群主小号|秒转手机----250元
3143340----送群主小号|秒转手机----250元
3185724----送群主小号|秒转手机----230元
3409604----送群主小号|秒转手机----230元
3474049----送群主小号|秒转手机----260元
3492129----送群主小号|秒转手机----230元
3493783----送群主小号|秒转手机----230元
3501794----送群主小号|秒转手机----230元
3520174----送群主小号|秒转手机----260元
3528994----送群主小号|秒转手机----250元
3674751----送群主小号|秒转手机----230元
3755684----送群主小号|秒转手机----230元
3894045----送群主小号|秒转手机----230元
3950642----送群主小号|秒转手机----230元
4013232----送群主小号|秒转手机----370元
4145686----送群主小号|秒转手机----230元
4431827----送群主小号|秒转手机----230元
4530545----送群主小号|秒转手机----230元
4544635----送群主小号|秒转手机----250元
4283514----送群主小号|秒转手机----220元
4630470----送群主小号|秒转手机----220元
4718235----送群主小号|秒转手机----220元
4744079----送群主小号|秒转手机----250元
4749453----送群主小号|秒转手机----230元
4763639----送群主小号|秒转手机----290元
4849445----送群主小号|秒转手机----260元
4964733----送群主小号|秒转手机----230元
5034722----送群主小号|秒转手机----250元
5084221----送群主小号|秒转手机----230元
5182642----送群主小号|秒转手机----250元
5194884----送群主小号|秒转手机----260元
5241055----送群主小号|秒转手机----250元
5274563----送群主小号|秒转手机----290元
5290854----送群主小号|秒转手机----250元
5321924----送群主小号|秒转手机----290元
5417844----送群主小号|秒转手机----250元
5429024----送群主小号|秒转手机----230元
5461096----送群主小号|秒转手机----230元
5471445----送群主小号|秒转手机----230元
5518341----送群主小号|秒转手机----260元
5578724----送群主小号|秒转手机----280元
5582149----送群主小号|秒转手机----260元
5636431----送群主小号|秒转手机----230元
5651485----送群主小号|秒转手机----230元
5864828----送群主小号|秒转手机----250元
5934401----送群主小号|秒转手机----230元
5947879----送群主小号|秒转手机----250元
6018704----送群主小号|秒转手机----250元
6145932----送群主小号|秒转手机----230元
6274982----送群主小号|秒转手机----230元
6351724----送群主小号|秒转手机----230元
6357184----送群主小号|秒转手机----230元
6399245----送群主小号|秒转手机----250元
6453083----送群主小号|秒转手机----250元
6460597----送群主小号|秒转手机----230元
6498685----送群主小号|秒转手机----230元
6534447----送群主小号|秒转手机----370元
6579104----送群主小号|秒转手机----230元
6741657----送群主小号|秒转手机----230元
6963364----送群主小号|秒转手机----250元
7194854----送群主小号|秒转手机----230元
7243188----送群主小号|秒转手机----260元
7343228----送群主小号|秒转手机----250元
7416016----送群主小号|秒转手机----250元
7485388----送群主小号|秒转手机----260元
7485764----送群主小号|秒转手机----230元
7570541----送群主小号|秒转手机----230元
7617854----送群主小号|秒转手机----230元
7714589----送群主小号|秒转手机----260元
7743490----送群主小号|秒转手机----280元
7808494----送群主小号|秒转手机----250元
7943085----送群主小号|秒转手机----230元
7958433----送群主小号|秒转手机----260元
7974016----送群主小号|秒转手机----230元
8044737----送群主小号|秒转手机----250元
8054384----送群主小号|秒转手机----250元
8142858----送群主小号|秒转手机----250元
8194574----送群主小号|秒转手机----230元
8352642----送群主小号|秒转手机----250元
8601748----送群主小号|秒转手机----230元
8744164----送群主小号|秒转手机----230元
8909471----送群主小号|秒转手机----230元
8943553----送群主小号|秒转手机----250元
8944509----送群主小号|秒转手机----230元
8955481----送群主小号|秒转手机----250元
8982647----送群主小号|秒转手机----250元
9174601----送群主小号|秒转手机----230元
9224162----送群主小号|秒转手机----250元
9528740----送群主小号|秒转手机----260元
9542327----送群主小号|秒转手机----250元
9554967----送群主小号|秒转手机----260元
9571461----送群主小号|秒转手机----230元
9904602----送群主小号|秒转手机----260元
9928426----送群主小号|秒转手机----260元
9934023----送群主小号|秒转手机----260元
9941518----送群主小号|秒转手机----280元
9943715----送群主小号|秒转手机----260元
9945635----送群主小号|秒转手机----280元
9952846----送群主小号|秒转手机----280元
9954067----送群主小号|秒转手机----260元
9954986----送群主小号|秒转手机----260元
1038280----送群主小号|秒转手机----330元
1215760----送群主小号|秒转手机----330元
1575372----送群主小号|秒转手机----330元
1613071----送群主小号|秒转手机----330元
1670872----送群主小号|秒转手机----330元
1675802----送群主小号|秒转手机----330元
1718376----送群主小号|秒转手机----340元
1762597----送群主小号|秒转手机----330元
1763139----送群主小号|秒转手机----330元
1790233----送群主小号|秒转手机----340元
1967375----送群主小号|秒转手机----330元
2051379----送群主小号|秒转手机----320元
2079010----送群主小号|秒转手机----330元
2210398----送群主小号|秒转手机----340元
2275806----送群主小号|秒转手机----340元
2297659----送群主小号|秒转手机----370元
2396935----送群主小号|秒转手机----330元
2576691----送群主小号|秒转手机----320元
2596907----送群主小号|秒转手机----320元
2609853----送群主小号|秒转手机----320元
2671108----送群主小号|秒转手机----330元
2671393----送群主小号|秒转手机----320元
2691712----送群主小号|秒转手机----320元
2725932----送群主小号|秒转手机----320元
2786107----送群主小号|秒转手机----320元
2791712----送群主小号|秒转手机----320元
2806562----送群主小号|秒转手机----330元
2808103----送群主小号|秒转手机----330元
2927791----送群主小号|秒转手机----330元
2950977----送群主小号|秒转手机----340元
3136239----送群主小号|秒转手机----330元
3191202----送群主小号|秒转手机----340元
3278836----送群主小号|秒转手机----340元
3305265----送群主小号|秒转手机----340元
3353259----送群主小号|秒转手机----340元
3375329----送群主小号|秒转手机----340元
3392756----送群主小号|秒转手机----340元
3395713----送群主小号|秒转手机----340元
3511087----送群主小号|秒转手机----330元
3579813----送群主小号|秒转手机----330元
3589873----送群主小号|秒转手机----340元
3621807----送群主小号|秒转手机----330元
3635305----送群主小号|秒转手机----330元
3652919----送群主小号|秒转手机----370元
3676601----送群主小号|秒转手机----340元
3710530----送群主小号|秒转手机----320元
3718973----送群主小号|秒转手机----330元
3726387----送群主小号|秒转手机----320元
3738695----送群主小号|秒转手机----340元
3758185----送群主小号|秒转手机----330元
3812079----送群主小号|秒转手机----320元
3835619----送群主小号|秒转手机----320元
3859321----送群主小号|秒转手机----370元
3867038----送群主小号|秒转手机----320元
3957628----送群主小号|秒转手机----320元
3969781----送群主小号|秒转手机----320元
3987025----送群主小号|秒转手机----360元
5069017----送群主小号|秒转手机----330元
5071263----送群主小号|秒转手机----320元
5082502----送群主小号|秒转手机----330元
5091853----送群主小号|秒转手机----320元
5097936----送群主小号|秒转手机----320元
5130956----送群主小号|秒转手机----320元
5159081----送群主小号|秒转手机----330元
5160876----送群主小号|秒转手机----370元
5222687----送群主小号|秒转手机----470元
5322103----送群主小号|秒转手机----330元
5331372----送群主小号|秒转手机----330元
5360662----送群主小号|秒转手机----340元
5370975----送群主小号|秒转手机----330元
5587139----送群主小号|秒转手机----340元
5587609----送群主小号|秒转手机----370元
5631860----送群主小号|秒转手机----320元
5659560----送群主小号|秒转手机----320元
5719622----送群主小号|秒转手机----340元
5738232----送群主小号|秒转手机----330元
5739139----送群主小号|秒转手机----320元
5739738----送群主小号|秒转手机----330元
5791621----送群主小号|秒转手机----320元
5792183----送群主小号|秒转手机----330元
5831935----送群主小号|秒转手机----320元
5852170----送群主小号|秒转手机----330元
5901295----送群主小号|秒转手机----330元
5912939----送群主小号|秒转手机----340元
5932936----送群主小号|秒转手机----330元
6115765----送群主小号|秒转手机----370元
6157691----送群主小号|秒转手机----320元
6231792----送群主小号|秒转手机----320元
6291877----送群主小号|秒转手机----340元
6352503----送群主小号|秒转手机----320元
6385157----送群主小号|秒转手机----320元
6392657----送群主小号|秒转手机----320元
6569815----送群主小号|秒转手机----330元
6579203----送群主小号|秒转手机----320元
6596017----送群主小号|秒转手机----320元
6628659----送群主小号|秒转手机----340元
6629091----送群主小号|秒转手机----370元
6657672----送群主小号|秒转手机----360元
6706305----送群主小号|秒转手机----320元
6875592----送群主小号|秒转手机----330元
6906865----送群主小号|秒转手机----320元
7051882----送群主小号|秒转手机----330元
7058616----送群主小号|秒转手机----320元
7101303----送群主小号|秒转手机----340元
7377928----送群主小号|秒转手机----370元
7388302----送群主小号|秒转手机----330元
7553972----送群主小号|秒转手机----340元
7563963----送群主小号|秒转手机----330元
7580330----送群主小号|秒转手机----340元
7581961----送群主小号|秒转手机----330元
7583537----送群主小号|秒转手机----330元
7586823----送群主小号|秒转手机----330元
7639869----送群主小号|秒转手机----330元
7653192----送群主小号|秒转手机----360元
7658266----送群主小号|秒转手机----370元
7703878----送群主小号|秒转手机----340元
7753293----送群主小号|秒转手机----340元
7813025----送群主小号|秒转手机----330元
7903987----送群主小号|秒转手机----360元
7956511----送群主小号|秒转手机----340元
7957197----送群主小号|秒转手机----320元
7958359----送群主小号|秒转手机----320元
7967217----送群主小号|秒转手机----320元
8078721----送群主小号|秒转手机----330元
8526550----送群主小号|秒转手机----340元
8708073----送群主小号|秒转手机----330元
8873813----送群主小号|秒转手机----360元
8937830----送群主小号|秒转手机----330元
8951989----送群主小号|秒转手机----330元
8997596----送群主小号|秒转手机----340元
9116956----送群主小号|秒转手机----340元
9118970----送群主小号|秒转手机----340元
9119562----送群主小号|秒转手机----340元
9119873----送群主小号|秒转手机----390元
9120691----送群主小号|秒转手机----330元
9162907----送群主小号|秒转手机----330元
9170811----送群主小号|秒转手机----340元
9268506----送群主小号|秒转手机----330元
9380876----送群主小号|秒转手机----390元
9381505----送群主小号|秒转手机----370元
9383582----送群主小号|秒转手机----330元
9385065----送群主小号|秒转手机----330元
9385305----送群主小号|秒转手机----330元
9385751----送群主小号|秒转手机----330元
9389683----送群主小号|秒转手机----330元
9580655----送群主小号|秒转手机----340元
9581303----送群主小号|秒转手机----370元
9582326----送群主小号|秒转手机----330元
9629361----送群主小号|秒转手机----330元
9650285----送群主小号|秒转手机----330元
9685752----送群主小号|秒转手机----330元
9689501----送群主小号|秒转手机----330元
9715905----送群主小号|秒转手机----330元
9766308----送群主小号|秒转手机----340元
9768891----送群主小号|秒转手机----340元
9853780----送群主小号|秒转手机----330元
9869318----送群主小号|秒转手机----330元
1739505
1739520----送群主小号|秒转手机----780元
1810941
1810948----送群主小号|秒转手机----580元
2086540
2086567----送群主小号|秒转手机----750元
2541489
2541499----送群主小号|秒转手机----590元
7453919
7453924----送群主小号|秒转手机----580元
9385907
9385951----送群主小号|秒转手机----750元
9582786
9582791----送群主小号|秒转手机----750元
 
 
情侣QQ群C区
1739505
1739520----送群主小号|秒转手机----780元
1810941
1810948----送群主小号|秒转手机----580元
2086540
2086567----送群主小号|秒转手机----750元
2541489
2541499----送群主小号|秒转手机----590元
7453919
7453924----送群主小号|秒转手机----580元
9385907
9385951----送群主小号|秒转手机----750元
9582786
9582791----送群主小号|秒转手机----750元
 
8位QQ群A单
10167835----70元----加好友7天转群
12527224----70元----加好友7天转群
13239243----70元----加好友7天转群
13536881----70元----加好友7天转群
14129746----70元----加好友7天转群
14187780----70元----加好友7天转群
14199397----70元----加好友7天转群
14205030----70元----加好友7天转群
17389016----70元----加好友7天转群
17964906----70元----加好友7天转群
18050390----70元----加好友7天转群
19190280----100元----加好友7天转群
19737237----70元----加好友7天转群
19960918----640元----加好友7天转群
19980804----640元----加好友7天转群
21293831----80元----加好友7天转群
21758804----70元----加好友7天转群
22223609----340元----加好友7天转群
23420813----70元----加好友7天转群
23524307----60元----加好友7天转群
24035736----60元----加好友7天转群
24836251----60元----加好友7天转群
25446480----70元----加好友7天转群
26669475----70元----加好友7天转群
26930937----70元----加好友7天转群
26937268----70元----加好友7天转群
28476907----60元----加好友7天转群
33459648----60元----加好友7天转群
34135638----60元----加好友7天转群
34264259----60元----加好友7天转群
34583675----70元----加好友7天转群
35204165----60元----加好友7天转群
35225743----60元----加好友7天转群
39048996----60元----加好友7天转群
41137093----60元----加好友7天转群
43811380----60元----加好友7天转群
46140632----60元----加好友7天转群
47913102----60元----加好友7天转群
48398013----60元----加好友7天转群
48478309----60元----加好友7天转群
49811693----60元----加好友7天转群
51958356----70元----加好友7天转群
55059830----70元----加好友7天转群
56545453----130元----加好友7天转群
56898273----70元----加好友7天转群
57464690----70元----加好友7天转群
58795335----70元----加好友7天转群
61115046----90元----加好友7天转群
62437577----70元----加好友7天转群
65186050----70元----加好友7天转群
72724867----70元----加好友7天转群
75108801----80元----加好友7天转群
78027526----70元----加好友7天转群
79837268----70元----加好友7天转群
82613923----70元----加好友7天转群
86090820----70元----加好友7天转群
87464461----70元----加好友7天转群
89393236----80元----加好友7天转群
91194245----70元----加好友7天转群
92513614----60元----加好友7天转群
94414996----70元----加好友7天转群
8位QQ群B单
75201414----250元----加好友七天转群----带小号加30元
80028003----900元----加好友七天转群----带小号加30元
 
9位QQ群A单
920921922----550元----加好友7天转群